Privacy 

Privacyverklaring:

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-5-2018.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
ICT Organisatie Beheer
32154828
Wijsgeerbaan 70
1315LJ Almere
info@ictorganisatie.nl
Tel 036-7607000

ICT Organisatie beheer verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en in persoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.
Persoonsgegevens
ICT Organisatie Beheer verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

NAW-gegevens
Contactgegevens, zoals e-mailadressen en telefoonnummers
Geslacht
Inhoud van communicatie
Persoonlijke interesses in onze diensten zoals voor advies, detachering of outsourcing
IP-adressen
Doeleinden
ICT Organisatie Beheer verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Het onderhouden van contact
Een goede en efficiënte dienstverlening
Het verrichten van administratieve handelingen
Verbetering van de dienstverlening
Facturering
Marketing
Nakoming van wettelijke verplichtingen
Het voeren van geschillen
Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering)
Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat ICT Organisatie Beheer hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
De bescherming van haar financiële belangen;
De verbetering van haar diensten;
Beveiliging en het beheer van haar systemen
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.
Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan ICT Organisatie Beheer persoonsgegevens uitwisselen. 
ICT Organisatie Beheer kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen.
In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer ICT Organisatie Beheer aan een wettelijke verplichting moet 

ICT Organisatie Beheer zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.
Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten. Het betreft hier onze marketing en CRM applicatie.Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
ICT Organisatie Beheer zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat ICT Organisatie Beheer zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.
Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft ICT Organisatie Beheer passende beveiligingsmaatregelen genomen waaronder een wachtwooden kluis, firewalls, IPS systemen, anti-virus en anti-spyware software.


U heeft het recht om ICT Organisatie Beheer een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u ICT Organisatie Beheer verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

ICT Organisatie Beheer
32154828
Wijsgeerbaan 70
1315LJ Almere
info@ictorganisatie.nl
Tel 036-7607000
Contactpersoon C. Rosenboom

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ICT Organisatie Beheer, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-5-2018. 
ICT Organisatie Beheer kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.
Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.